ศักยภาพสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังของไทย

รองเท้าแฟชั่น-PERFECT-COMBINATION-เน้นเครื่องหนังเรียบหรูมีสไตล์-สวมใส่ได้ทุกโอกาส-6การผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น โดยเดินหน้าพัฒนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขายและการสั่งซื้อให้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดยจัดผู้เชี่ยวชาญไปวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกถึงโรงงาน ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากร ตลอดจนลดปัญหาและอุปสรรคในการผลิต และโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่มุ่งยกระดับให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตสู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้าและมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแฟชั่นไทยเทียบชั้นนานาประเทศได้

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจแฟชั่นในประเทศไทยกับธุรกิจแฟชั่นในต่างประเทศ ภาพของธุรกิจแฟชั่นของประเทศผู้นำแฟชั่นคือมีการผลิตวัตถุดิบเอง จากโรงงานผู้ผลิตผ้า มีโรงงานรับผลิตอุปกรณ์ตกแต่ง มีโรงงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในระบบโรงงานขนาดใหญ่ แต่สามารถบริหารการผลิตสินค้าแบรนด์เนมต่างกัน ในโรงงานเดียวกันได้ และสามารถนำแฟชั่นมาเสนอผู้ซื้อ ทำแฟชั่นโชว์ โดยใช้นางแบบทุกเชื้อชาติได้ แม้กระทั่งการทำแฟชั่นโชว์บนถนน ในที่สาธารณะ นี้ยังเป็นการแสดงถึงการไม่แบ่งเชื้อชาติและความมีเสรีภาพในด้านแฟชั่น

แต่ปัจจุบันสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังของไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างหนักทั้งในตลาดในไทยและส่งออก คาดว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเพราะเท่ากับว่าสินค้าไทยต้องแข่งกับสินค้าพรีเมียมจากยุโรปที่ครองความนิยมในกลุ่มสุภาพสตรีอยู่แล้ว และยังต้องแข่งกับสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เน้นราคาถูก ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาสินค้าและเร่งสร้างฐานตลาดในประเทศให้แข็งแรง พยายามให้คนไทยหันมาสนใจและมั่นใจในแบรนด์สินค้าไทยมากขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องหนัง คือ เรื่องค่าแรงที่มีท่าทีจะปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเมือง และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของไทยในระดับปัจจุบันถือว่าเป็นผลดีต่อการส่งออกด้านปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเครื่องหนังมากขึ้น คือหากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะยุโรป จะเป็นผลดีต่อการส่งออกเครื่องหนังและการส่งออกภาคอื่นๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อสินค้าในไทยมากขึ้น

This entry was posted in แฟชั่น and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.